YGEM, 8.Enerji Verimliliği Formu PV Panellerde Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi

13 Mart 2017 Pazartesi
Post Image

Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada mevcut kaynakların yetersiz kalması sonucunda alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme çalışmaları hız kazanmaktadır.

Günümüzde ülkelerin ve bilgi toplumlarının, her alanda ve her yerde ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi giderek artmaktadır. Enerji temel girdi olup, enerjinin üretim ve tüketimi gelişmişlik düzeyini ölçmede kullanılan uluslararası en geçerli göstergelerden biri olarak görülmektedir. Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada mevcut kaynakların yetersiz kalması sonucunda alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme çalışmaları hız kazanmaktadır. Klasik/geleneksel yöntemlerle yapılan fosil yakıt kaynaklı enerji üretimi ve tüketimi, doğada onarılması imkansız ve geniş ölçekli zararlara yol açmaktadır. Dünyadaki habitatın korunması, iklim değişikliğinin sebep olduğu zararlı etkilerin giderilmesi, enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan çevre tahribatının azaltılması gibi konular tüm insanlığı ilgilendirmekte ve bütün bireylere sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin yapılması, enerji üretim teknolojilerinde ve kaynak seçiminde çevresel etkilerin öncelikle dikkate alınması, enerji kullanımında verimliliğe azami özenin gösterilmesi gibi hususlar giderek öncelik ve ağırlık kazanmaktadır. Bundan dolayı, büyük ölçekte çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine sebep olan klasik fosil yakıt kaynaklı enerji üretim sistemleri ve alışılagelmiş üretim teknolojileri yerine, çevresel etkileri daha az olan, sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik özelliği olan enerji kaynaklarını bulmak, yeni teknolojiler geliştirmek zorunlu hale gelmektedir. Fosil kaynakların sınırlı olması, yerine yenisi konulamayacak bir enerji kaynağı olması, bu kaynakların üretim ve tüketim yöntemlerinden kaynaklanan çevre kirliliğine sahip olması gibi negatif etkileri, yenilenebilir, sınırsız, çevreye uyumlu kaynak ve teknolojilerin araştırılmasını, geliştirilmesini gerekli ve zorunlu hale getirmektedir. Güneş enerjisinin de dahil olduğu yenilenebilir enerji kaynakları bu nedenle önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketim merkezlerine uzak olması, üretimin kararlı olmaması, iklim şartlarından etkilenmesi ve hava tahminlerinin yeteri kadar doğru yapılamaması nedeniyle enerji depolama sistemlerinin de önemi giderek artmaktadır. Günümüzde bütün modern enerji sistemleri arz güvenilirliği, sistem kararlığı, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, iletim/dağıtım problemlerinin ve maliyetlerinin minimize edilmesi gibi birçok neden enerjinin depolanmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenebilir enerji depolama sistemleri, üretimin fazla olduğu durumlarda depolama yaparken, üretimin yeterli olmadığı durumlarda ise sistemi desteklemektedir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sitesinde detaylı sunum içeriği verilmektedir.


http://www.eie.gov.tr/verimlilik/sunum2017/8.Bildiriler/PV%20panellerede%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20etkisinin%20incelenmesi.pdf


http://www.eie.gov.tr/verimlilik/sunum2017/8.Bildiriler/Bildiriler%20Kitab%C4%B1_EVF%202017.pdf

Bildiriler kitabı 43-48 sayfaları arasında detaylı bilgi verilmektedir. 

ÜST

ASPİLSAN ÖZEL BÖLÜMÜ