KURUMSAL

1. DÜRÜSTLÜK VE GÜVENİRLİK

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Dürüstlük ve saygı, çalışma şeklimizin esasıdır. Çalışanlarımız, onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlıdır.

Çalışanlarımız, kendisine ve şirkete karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar.  Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

2. GİZLİLİK

ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Bizim için, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız. Konuşmaların duyulabileceği ya da verilerin tehlikeye atılabileceği kamuya açık bir mekânda gizli bilgiler üzerinde tartışmaz ya da çalışmayız.

3. ÇIKAR ÇATIŞMASI

ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. ASPİLSAN Enerji adını ve gücünü, ASPİLSAN Enerji kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurul’a danışırız.

4. SORUMLULUKLARIMIZ

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyetlerimizi iş yaptığımız ülkelerin yasa ve mevzuatına uygun, evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu şekilde yürütürüz. Yasa düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; çalışanlara, paydaşlarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına sorumluluklarımızı yerine getirir, iyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket etmeye özen gösteririz.

5. HEDİYE KABUL ETME ve VERME

                Hediyeleri alırken ya da ağırlamaya katılırken, “altın kural” tam olarak ifşa etmektir. Hediyeler ya da ağırlama verirken, “altın kural” makul olma ve bunun dışarıdan nasıl algılanacağıdır.

Hepimizden aşağıdakileri yapmamız beklenmektedir:

           5.1. Gerçekten sembolik değerlerde olmadıkça hiçbir tedarikçiden asla hediye ya da ağırlama kabul edilmez.

           5.2. Asla nakit para olarak hediye verilmez ya da kabul edilmez. Önerilen tüm hediyelerin ve ağırlamanın şirket değerleri ile uygunluk içinde olduğundan emin olunur.

Yeni yıl, bayram vb. özel günlerin dışında gelen hediyeler için asgari ücretin yüzde onu değerinde hediye kabul edilebilmektedir.                                              

6. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

ASPİLSAN Enerji iş yerinde ve işbaşında, iş sağlığı ve güvenliğini sağlar. ASPİLSAN Enerji çalışanları bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler. Çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği açısından görev yerinde kullanılmak üzere verilen özel işyeri giysisini veya aksesuarını talimatlarına göre kullanır.

7. ÇEVRE

               ASPİLSAN Enerji çalışanları çevrenin korunmasının küresel toplum için önemli bir konu olduğunun bilinciyle tüm iş faaliyetlerini çevresel etkilerini en aza indirecek, doğal kaynakları koruyacak ve çevrenin etkin yönetimini sağlayacak şekilde yürütmektedir.

8. SOSYAL MEDYA

ASPİLSAN Enerji çalışanı;

 • Kurumun itibarını ve güvenirliğini zedeleyecek veya karalayacak nitelikteki paylaşımlardan kaçınır.
 • Kişisel sosyal medya hesaplarında, uzmanlık alanı çerçevesindeki görüşlerini, kurumun itibarı üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak ve kanıtlara dayalı olarak ifade eder.
 • Sosyal medya kullanımlarında şiddet veya cinsel içerikli ve benzeri rahatsız edici gönderiden kaçınır.
 • Paylaşımlarında toplum yararını gözetir. Şahsi menfaat, siyasi veya felsefi düşünce ve benzeri amaçla hareket etmez.
 • Bireylerin yaşamı, adı, şeref ve haysiyeti, özel veya aile yaşamı, mesleki ve ekonomik değerleri başta olmak üzere kişilik hakkına zarar verebilecek her türlü davranış ve paylaşımdan kaçınır.
 • Kurumsal saygınlığa zarar verecek ifadelerde bulunmaz, gizliliği ve güvenliği tehlikeye atacak bilgi ve belge paylaşmaz.

 

9. DİĞER SORUMLULUKLAR

 • Şirket üst yönetimi; Etik ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludur.
 • Etik ilkelerinin ve ilgili her türlü politika Etik Kurul’un önerileriyle İnsan Kaynakları Müdürü tarafından gözden geçirilip, revize ve dokümante edilerek Genel Müdür onayı ile duyurulur.
 • Şirkette işe girenlerin etik ilkelerini okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Çalışan Bildirgesi’ni imzalamalarını sağlamaktan (Ek-1 Etik ilkeler Çalışan Bildirgesi) her yılın başında, tüm çalışanların Etik İlkeler Uygunluk Formu’nu imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini sağlamaktan (Ek-2 Etik İlkeler Uygunluk Formu) İnsan Kaynakları sorumludur.

 

10. ETİK KURUL

Etik Kurul, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. etik ilkeleri kapsamında etik ilkelerin ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Genel Müdür’e bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

 

Başkan – İnsan Kaynakları ve Kurumsal Destek Müdürü
Üye           – Üretim Müdürü
Üye             – Hukuk Müşaviri

 

11. ETİK KURUL ÇALIŞMA İLKELERİ

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür;

 • Bildirim ve şikayetlerde etik kurul, şikâyette bulunanların kimliğini ve konuyu gizli tutar.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
 • Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
 • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

 

12. ETİK İLKELERE UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Etik ilkeleri, şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Menü