1. Ana Sayfa
  2. qr
  3. ASPİLSAN Enerji Powerbank

ASPİLSAN Enerji Powerbank

ASPİLSAN Powerbank Kullanım Kılavuzu

1. Elektriksel Parametreler;
Input 5V2A
USB Output 5V2A

2. Şarj fonksiyonu;
• Güç açıldıktan sonra gösterge ışıklarının tümü yanar ve dördüncü ışık yanıp söner; pil takıldığında, şarj çubuğu şarj ilerlemesini gösterir.
• 4 Lamba tamamen yandığında pilin tamamen şarj olduğunu gösterecek şekilde yanıp sönmeyi durduracaktır.
• Anahtar, pil gücünü kontrol etmektedir ve LED, karşılık gelen güç yüzdesini gösterir.
• 0V aktivasyon fonksiyonuna sahiptir.
• Şarj cihazı boyutu:
109mm * 51mm * 24mm Takribi Ağırlık: 46,5g (Piller takılı olmadan)

***UYARI
*Güç kaynağı voltajı yetersiz olduğunda, otomatik uyarlamalı güç buna bağlı olarak şarj akımını azaltacaktır.
*Şarj edilecek cihazın, şarj parametrelerinin bu ürünün USB bağlantı noktası parametreleriyle eşleştiğinden emin olun.
*Çocuklar, cihazı bir yetişkin eşliğinde kullanmalıdır.
*Cihazı nemden, sudan ve aşırı tozdan uzak tutun.
* Hasarlıysa cihazı sökmeyin veya kullanmayın.

ASPİLSAN Enerji Powerbank Garanti Belgesi

1. Kullanmadan önce kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. Kullanıcı verilerine ürün üzerindeki QR kodunu okutarak ulaşılabilir.
2. Garanti süresi, bataryanın fatura kesim tarihinden itibaren başlar ve 2 (24ay) yıldır.
3. Bataryanın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
4. Bataryanın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin bataryanın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Bataryanın tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise bataryanın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Bataryanın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Bataryanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Bataryanın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü‘ne başvurabilir.
11. Bağlantı aparatları kullanma kılavuzunda yer alan elektriksel değerlere uygun ürünler ile değiştirilmelidir
12. Bataryanın bulunduğu ortam ısısı kullanma kılavuzu değerlere uygun olmalıdır.
13. Batarya ısıtılmamalı ve ateşe atılmamalıdır.
14. Batarya kısa devre yaptırılmamalı, delinmemeli veya ezilmemelidir.
15. Hasar veya korozyon belirtisi olan bataryalar kullanılmamalıdır.
16. Bataryalar yanıcı malzemelerin ve yüksek ısı yayan cisimlerin yanında şarj edilmemeli veya muhafaza edilmemelidir.
17. Bataryalar suya veya sıvılara maruz bırakılmamalıdır.
18. Pil hücresine zarar vereceği ya da devrelere aşırı ısınmaya yol açacağı için batarya muhafazasını açmadan kullanın.
19. Piller (ASPİLSAN INR18650A28) sadece powerbank ile şarj edilmelidir. ASPİLSAN INR18650A28, endüstriyel lityum iyon pildir, başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışındadır.
20. İşçilik ve malzeme hatalarından doğmayıp alıcının ihmalinden, fena ve kusurlu biçimde kullanılması sonucu ortaya çıkan ve bu nedenle ürünlerde meydana gelecek evsaf düşüklükleri garanti kapsamı dışındadır.
21. Ürünler uzun süreli depolamada 0°C ile +30°C sıcaklık ve % 45 – 70 izafi rutubet şartlarında kuru ve temiz bir ortamda depolanmalıdır.
22. Uzun süre şarj olmayan piller 2V altında ise kullanılması tavsiye edilmez.
23. Powerbank içinde lityum iyon pil kimyası hariç pil kullanılmamalıdır.
24. Herhangi bir arıza ardından cihaz pilleri ile birlikte ASPİLSAN Enerji’ye gönderilmelidir.
25. Satıcı tarafından depolama garantisi, satıcının gerektiğinde depolama şartlarını yerinde görme hakkına sahip olması kaydı ile geçerlidir.
26. Ürünler herhangi bir harici mekanik hasara veya aşırı güce (uygunsuz yük akımı veya uygunsuz şarj metotları) maruz kalması sonucu bozulması halinde garanti durumu derhal ve tamamen ortadan kalkar.
27. Garanti müddeti içerisinde kullanıcının hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü arıza, iki tarafın anlaşarak tespit edecekleri zaman zarfında, masraf satıcıya ait olmak üzere giderilecek veya yenisiyle değiştirilecektir.
28. Ürünler depolama süresi içerisinde her 3 ayda bir kendi şarj cihazı ile tam şarj edilmelidir.
29. İşbu garanti belgesi bu madde ile birlikte 29 (yirmi dokuz) maddeden ibarettir.

Menü